рішення

Новосільська сільська рада 3 сесія ХХУ1Іскликання Рішення №2 Про Новосільський бюджет на 2016 рік Новосільська сільська рада ВИРІШИЛА: 1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік у сумі 1173,4 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1160,400 тис.грн., спеціального фонду бюджету 13,0 тис.грн., у тому числі інша субвенція з районого бюджету – 333,5 тис.грн. 2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі 1173,4 тис.грн. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1160,4 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 13,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2). 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 0.2 тис.грн. 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: - оплата праці бюджетних установ (код 2110); -нарахування на заробітну плату (код 2120); -інші трансферти населення (код 2730); -забезпечення продуктами харчування (код 2230 ); -комунальні послуги та енергоносії (код 2270). 5.Затвердити в складі видатків загального фонду бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм на загальну суму 26,1 тис.грн. (дод. №3). 6. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 7.В процесі виконання сільського бюджету в окремих випадках за обґрунтованим поданням розпорядника коштів сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням сесії сільської ради перерозподіл видатків за функціональною класифікацією між функціями і в розрізі кодів економічної класифікації в межах загального обсягу його призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету. 8.У випадку, якщо обсяги інших джерел формування спеціального фонду сільського бюджету бюджетної установи перевищили обсяги враховані при затверджені сільського бюджету (крім власних надходжень сільського бюджету),сільська рада збільшує планові показники по спеціальному фонду шляхом внесення змін до розпису. 9.З метою покриття тимчасових касових розривів пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду бюджету в першу чергу на оплату праці працівників установ сільської ради, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та електроенергії дозволити сільському голові отримувати за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів загального фонду сільського бюджету. 10.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2016 рік: до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України. 11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження , визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України. 12.Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Шрейдер О.В., головного бухгалтера Кондратюк Л.П. Новосільський сільський голова: О.В.Шрейдер