ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 03 серпня 2018 року N 668 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 р. за N 953/32405 32 сесія ХХУІІ скликання РІШЕННЯ "21" грудня 2018 року N 1 Про місцевий бюджет Новосільська сільська рада (назва адміністративно-територіальної одиниці) На 2019 рік (бюджетний період) Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Новосільська сільська рада вирішила: (назва органу місцевого самоврядування) 1. Визначити на 2019 рік: доходи місцевого бюджету у сумі 2290500 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 2270900 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 19600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки місцевого бюджету у сумі 2290500 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 2039900 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 250600 гривень; профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 231000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення; дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 231000 гривень, дерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення; оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 гривень; 2. Затвердити бюджетні призначення на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення. 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення. 5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 328700 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік: 1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статею 101 Бюджетного кодексу України. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; інші трансферти населення; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 9.Забезпечити: 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; 3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; 4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статі 48 Бюджетного кодексу України; 5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 10. В процесі виконання сільського бюджету в окремих випадках за обґрунтованим поданням розпорядника коштів сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням сесії сільської ради перерозподіл видатків за функціональною класифікацією між функціями і в розрізі кодів економічної класифікації в межах загального обсягу його призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету. 11. У випадку, якщо обсяги інших джерел формування спеціального фонду сільського бюджету бюджетної установи перевищили обсяги враховані при затверджені сільського бюджету (крім власних надходжень сільського бюджету),сільська рада збільшує планові показники по спеціальному фонду шляхом внесення змін до розпису. 12. Надати право сільському голові отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненям до кінця поточного бюджетного періоду. 13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 15. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Шрейдера О.В., головного бухгалтера Кондратюк Л.П. Сільський голова (керівник органу місцевого самоврядування) ____________ (підпис) О.В.Шрейдер (ініціали, прізвище)